NIEUWS

Waar kun je als rechtzoekende terecht met een juridische vraag, geschil of conflict?

1. Juridisch Loket en wets- en rechtswinkels
Er zijn verschillende plekken waar gratis juridisch advies wordt gegeven. Dit kan een vertrekpunt zijn bij juridische vragen. Allereerst het door de Nederlandse overheid gesubsidieerde Juridisch Loket. Het Juridisch Loket geeft informatie en advies over allerlei rechtsgebieden, maar zij kunnen niet juridisch bijstaan in een procedure of optreden naar wederpartijen. Daarnaast zijn er in verschillende steden wets- en rechtswinkels. De werkwijzen en de soort organisatie kunnen verschillen. Er zijn wets- en rechtswinkels die gesubsidieerd worden door gemeenten of verbonden zijn aan een advocatenkantoor of een school. Voor jongeren zijn er kinder- en jongerenrechtswinkels.

2. Vakbond en rechtsbijstandverzekering
Voor een juridisch geschil met werkgevers over bijvoorbeeld de naleving van gemaakte afspraken kan de vakbond soms ondersteunen. Vakbondsleden kunnen onder bepaalde voorwaarden terecht voor individuele rechtsbijstand.

Hiernaast kan worden gekozen een rechtsbijstandverzekering af te sluiten bij een verzekeraar. Deze verzekering is niet verplicht. Voor een rechtsbijstandverzekering moet premie worden betaald. In het polisblad of bij de tussenpersoon kan worden nagegaan of een rechtsbijstandverzekering is afgesloten en tegen welke geldende polisvoorwaarden. Niet voor alle soorten rechtsgebieden kan een rechtsbijstandverzekering worden afgesloten. Dit geldt bijvoorbeeld voor bepaalde familiezaken of strafzaken.

3. Slachtoffers van een misdrijf, fraude en discriminatie
Slachtoffers van misdrijven, verkeersongelukken en calamiteiten kunnen terecht bij Slachtofferhulp Nederland. Slachtofferhulp kan ondersteunen in het strafproces, informeren over de rechten van het slachtoffer en helpen bij het verhalen van de schade. Op slachtofferwijzer.nl is een overzicht van beschikbare hulp te vinden voor slachtoffers van (seksueel)geweld, een ongeval, diefstal en voor achterblijvers van vermisten.

Fraudeslachtoffers kunnen een melding maken van fraude of vermoedelijke oplichting bij de nationale Fraudehelpdesk. Slachtoffers van identiteitsfraude kunnen voor ondersteuning en advies terecht bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en -fouten.

Discriminatie en schending van mensenrechten kunnen worden gemeld bij het College voor de Rechten van de Mens. Ook kan een oordeel over ongelijke behandeling aan het College voor de Rechten van de Mens worden voorgelegd.

4. Consumenten
Voor consumentenrechten geeft ConsuWijzer informatie en advies. Voor (online) aankopen in de Europese Unie kan het Europees Consumenten Centrum informatie en advies geven. In sommige gevallen kunnen zij ook bemiddelen tussen de consument en een buitenlandse ondernemer.

Consumenten met een klacht over een ondernemer kunnen soms terecht bij een aangesloten geschillencommissie. Voor het starten van een procedure bij een geschillencommissie moet klachtgeld worden betaald. Degene die in het gelijk wordt gesteld krijgt dit bedrag terug.
Bij klachten over webwinkels kun je soms terecht bij aangesloten keurmerken, zoals Thuiswinkel Waarborg, Webshop Keurmerk en Qshops Keurmerk.

Reizen
Klachten over een reisorganisatie kunnen soms worden voorgelegd aan de ANVR of het SGR.

Werk
Werkgerelateerde misstanden kunnen worden gemeld bij het huis voor klokkenluiders. Vragen over de veiligheid van de werkplek of bedrijfsongevallen kunnen bij de arbeidsinspectie worden gesteld.

Zorg
Het Adviespunt Zorgbelang kan u helpen met vragen of klachten over de gezondheidszorg. Voor het bepalen welke zorg of ondersteuning passend is, kan regelhulp.nl uitkomst bieden.
Klachten over de zorg kunnen bij het landelijk meldpunt zorg worden ingediend. Voor juridische vragen over beperkingen en/of chronische ziekten kan het juridisch steunpunt van zorgwijzer.nl helpen. Bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen kunnen terecht bij de Landelijke Organisatie Cliëntenraden. Voor klachten en geschillen over zorgverzekeraars kan de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen of de zorgverzekeringslijn worden benaderd.

Onderwijs
Klachten over het onderwijs kunnen bij de klachtencommissie in het onderwijs worden ingediend. Geschillen, bezwaren, beroepen en klachten in het onderwijs kunnen worden behandeld door onderwijsgeschillen.nl. Studenten kunnen contact opnemen met de studentenlijn van de Landelijke Studenten Vakbond.

Openbaar vervoer
Reizigers kunnen hun klachten over het openbaar vervoer voorleggen aan het ovloket.nl.

Rijksoverheid & gemeenten
Geschillen over de gemeente, gemeentelijke organisaties of de rijksoverheid kunnen worden gemeld bij de gemeentelijke- of nationale ombudsman. Voordat een klacht bij de gemeentelijk- of nationale ombudsman kan worden ingediend, moet eerst bij de gemeente of de overheidsinstantie zelf een klacht worden ingediend.

Kinderen
Klachten over de kinderopvang kunnen worden gemeld bij het klachtenloket kinderopvang. Bij schending van kinderrechten kan een melding worden gemaakt bij de Kinderombudsman. Kinderen kunnen ook terecht bij de kindertelefoon.

5. Schulden en financiën
Voor informatie over geldzaken kan het Nibud helpen. Ook de website wijzeringeldzaken.nl van de overheid geeft algemene informatie. Om zelf aan de slag te gaan kan gebruik worden gemaakt van zelfjeschuldenregelen.nl.

Als de schuldenlast te groot is, dan kan de gemeente helpen. Elke gemeente moet schuldhulpverlening bieden. De uitvoering van de schuldhulpverlening kan per gemeente verschillen. Zo kan er een gemeentelijke kredietbank zijn of een zelfstandige schuldhulpverleningsinstantie.

Klachten over financiële instellingen kunnen worden voorgelegd aan het Klachteninstituut Financiële Diensten, de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandse Bank. Klachten en conflicten over de pensioenuitvoerder kunnen worden voorgelegd aan de Ombudsman Pensioenen.

6. Sociaal raadslieden, advocaat en mediator
In sommige gemeenten zijn er sociaal raadslieden die inwoners met een laag inkomen en vermogen kunnen helpen. De opzet en de werkwijzen zijn zeer streek- en plaatsgebonden. Er zijn sociaal raadslieden die kunnen bijstaan in een juridische procedure, zoals het schrijven van bezwaarschriften of het invullen van formulieren.

Het inschakelen van een advocaat is duur en niet in alle gevallen noodzakelijk. Om geschillen samen op te lossen, kan een mediator soms uitkomst bieden. Een mediator is een onafhankelijke derde die zelf niet doet aan belangenbehartiging. De mediator stuurt partijen om samen te zoeken naar een oplossing.

Bij een beperkt inkomen en vermogen is het soms mogelijk om in aanmerking te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand van de overheid. Maar niet voor elke soort zaak wordt subsidie verstrekt. Meer informatie staat op rechtsbijstand.nl.

7. Belangen- en brancheorganisaties
Sommige belangen- en brancheorganisaties geven ook gratis juridisch advies aan hun leden. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld de consumentenbond, Vereniging Eigen Huis en de ANWB. Ook brancheverenigingen zoals de BOVAG, MKB-Nederland of Koninklijke Horeca Nederland kunnen helpen.

8. Juridisch adviesbureaus

Er zijn ook vele zelfstandige professionals die een eigen adviesbureau hebben. Zij zijn vaak gespecialiseerd in een bepaald rechtsgebied. Zo helpt RechtWise bij vragen over huren, arbeid en pensioen. Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bekijken.