Nieuwsoverzicht Mei 2017

Positieve en negatieve kanten aan een persoonlijke pensioenpot
Het voordeel is dat een persoonlijke pensioenpot begrijpelijker is, dan een abstracte aanspraak die blijkt uit het pensioenoverzicht (UPO). Met een persoonlijke pot zie je wat jezelf hebt ingelegd aan premies, wat de werkgever heeft betaald en de beleggingsopbrengsten die het pensioenfonds heeft behaald. Door meer inzicht ontstaat echter ook teleurstelling als de beleggingsresultaten dalen en/of de rente en daarmee het eindbedrag. Verder is het van belang dat pensioenfondsen inzicht geven in de te verwachten resultaten.
Jan Berghuis van het pensioenfonds PMT is minder enthousiast. De deelnemers van dat pensioenfonds hechten meer aan de zekerheid van de uitkering. Die individuele potjes kunnen flink fluctueren. De waarde kan ook dalen, als de beurs inzakt bijvoorbeeld. Dat geeft onzekerheid. Het pensioen wordt in de voorstellen onzekerder. Het voordeel is dat we eerder kunnen indexeren, het verhogen van het pensioen met de inflatie. Het nadeel is dat we ook eerder moeten korten als het tegenzit. Daarnaast is een groot zorgpunt de pensioenpremie. Nu betalen jongeren te veel premie en de oudere te weinig premie. Om ouderen werknemers te compenseren, wordt de rekening bij de jongeren neergelegd. Jongeren gaan dan meer premie betalen, terwijl ze daar niets van terugzien in hun pensioenpotje. Berghuis pleit voor een verdeling van de pijn over alle deelnemers aan het pensioenfonds, werkenden en gepensioneerden. Bovendien is Berghuis bezorgd dat voor de zware beroepen niets wordt geregeld (1).

De visie van de Pensioenfederatie
De Pensioenfederatie* heeft een aanzet gegeven voor de modernisering van ons pensioenstelsel (2). Volgens hen is het volgende nodig:
1. meer mogelijkheden voor pensioenfondsbesturen om een waardevast pensioen te realiseren;
2. een uitbreiding van verantwoorde keuzemogelijkheden, zonder dat uitvoeringskosten de pan uit rijzen;
3. een meer persoonlijk pensioenvermogen met behoud van een hoge mate van risicodeling. Verplichtstelling is een randvoorwaarde voor die risicodeling. Het handhaven van de fiscale ruimte is een randvoorwaarde voor behoud van vertrouwen.

Meer inzicht en keuze voor de deelnemer
De Pensioenfederatie is voorstander om persoonlijk inzicht te bieden in de premieinleg, het beleggingsrendement en het pensioenvermogen. Dit kan volgens hen binnen een collectief pensioenfonds waarin risico's worden gedeeld.
De verplichtstelling zorgt voor een stelsel waarbij hogere rendementen kunnen worden gehaald en voorkomt hogere kosten, waaronder marketingkosten en uitvoeringskosten. Daarnaast is de Pensioenfederatie voor meer verantwoorde keuzemogelijkheden van de deelnemers bij het bereiken van de pensioenleeftijd, die beter aansluit bij hun behoeften. Bijvoorbeeld een eenmalige uitkering van een deel van het pensioengeld ofwel eerst enkele jaren een hoger pensioen en vervolgens levenslang een lager bedrag.

Deelneming voor alle werkenden
De Pensioenfederatie wil bevorderen dat het voor alle werkenden, waaronder ZZP'ers, mogelijk wordt pensioen op te bouwen bij een pensioenfonds.

Automatische overdracht in plaats van afkoping
Vanwege de flexibilisering op de arbeidsmarkt werken steeds meer werknemers voor korte tijd bij verschillende werkgevers. Het opgebouwde pensioen is versnipperd en klein. Deze kleine bedragen kunnen dan worden afgekocht voordat iemand de pensioenleeftijd bereikt. De Pensioenfederatie is er voor om dit systeem van afkoop te vervangen, waarbij de kleine pensioenen worden samengevoegd. Een wetsvoorstel dat ervoor zorgt dat de kleine pensioenen worden samengebundeld, is inmiddels voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Verantwoord beleggen
Pensioenfondsen beleggen het ingelegde pensioengeld voor een goed rendement tegen een verantwoord risico. Investeringen in bedrijven die onfatsoenlijk met hun omgeving, mensen of het milieu omgaan, vormen een risico. Er worden goede stappen gezet om verantwoord te beleggen. Het convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en het Platform Duurzaam Beleggen van De Nederlandse Bank zijn hier voorbeelden van.

Hoe ons pensioenstelsel precies toekomstbestendig wordt gemaakt houden wij in de gaten. Blijf ons daarom volgen voor alle ontwikkelingen.

* De Pensioenfederatie is de overkoepelende belangenbehartiger van bijna alle Nederlandse pensioenfondsen, ongeveer zo'n 220.
(1) Algemeen Dagblad, Zaterdag 22 april 2017
(2) https://www.pensioenfederatie.nl/actueel/nieuws/2017/openbaar/mei/nieuwe-pensioenregeling-wat-nodig-is-voor-een-succesvolle-start