Nieuwsoverzicht april 2017

* Supermarktmedewerkster eet donut, geen ontslag op staande voet wel ontbinding van de arbeidsovereenkomst
De werkneemster kreeg meerdere schriftelijke waarschuwingen, eerst voor het niet tijdig en niet op de juiste manier afrekenen van boodschappen. Later voor het gebruiken van producten uit de supermarkt zonder toestemming. Met het eten van een donut was de maat voor de supermarkt vol en werd de werkneemster na te zijn geschorst, op staande voet ontslagen. De rechter beschrijft het gedrag van de werkneemster als een grove wijze niet nakomen van haar verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst, en een schending van de huisregels van de supermarkt. Het ontslag op staande voet was volgens de rechter niet gerechtvaardigd, vanwege de persoonlijke en financiële gevolgen voor werkneemster. De duur van het dienstverband (17 jaar) en het terugval in inkomen, alsmede het punt dat werkneemster alleenstaande ouder was, speelden een rol bij deze beslissing. De rechter ontbond de arbeidsovereenkomst als gevolg van het ernstig verwijtbaar handelen van werkneemster. In dergelijke situaties geldt normaal gesproken geen recht op een transitievergoeding. De rechter besloot in dit geval toch een gedeeltelijke toekenning van 50% de transitievergoeding.
(Bron: uitspraak: ECLI:NL:RBNHO:2017:2592)

* Aanpassing ontwerpbesluit arbeidsomstandighedenwet die per 1 juli 2017 ingaat
Na de internetconsultatie van de wet, zijn een aantal punten aangepast. De werknemer heeft zelf het recht om een second opinion te vragen aan een bedrijfsarts die gecontracteerd is door de werkgever. Daarnaast blijft het onderscheid bestaan tussen een second opinion, die een werknemer kan vragen bij een andere bedrijfsarts, en het deskundigenoordeel dat hij kan verzoeken bij het UWV.

* Minder huisuitzettingen in 2016, maar wel meer overlastgevers
Het aantal huisuitzettingen lag in 2016 op 4.800. Dit is 14% minder dan 2015. In de meeste gevallen gaat het om alleenstaanden. Een opgelopen huurachterstand is de belangrijkste reden voor uitzetting (85%). Andere redenen zijn onderverhuur, overlast, wietteelt en leegstand van de woning. In 2016 lagen er 18.500 rechterlijke uitspraken om huurders uit huis te zetten. Dit gebeurde in 26% van de gevallen. Voor het overige werd een ontruiming voorkomen.
(Bron: enquête uitgevoerd door branchevereniging Aedes onder haar leden).

* Uit Whatsapp-berichten en e-mailberichten kunnen contractuele afspraken blijken
In deze zaak voerde een installatiebedrijf werkzaamheden uit onder regie van een dakdekkersbedrijf. Het installatiebedrijf stuurt twee facturen aan het dakdekkersbedrijf. Bij de tweede factuur wordt meerwerk in rekening gebracht. Het dakdekkersbedrijf betaalt slechts een klein gedeelte en het installatiebedrijf gaat naar de rechter. Het geschilpunt ziet op de vraag of het installatiebedrijf op goede gronden meerwerk bij het dakdekkersbedrijf in rekening heeft gebracht. Het meerwerk ziet op renovatie van een woonhuis. Het dakdekkersbedrijf verweert zich dat nimmer overeenstemming is bereikt over de werkzaamheden die in de meerwerkfactuur worden opgevoerd. Er worden berichten en e-mails aangedragen, waaruit blijkt dat het dakdekkersbedrijf aan het installatiebedrijf beloofd om de facturen te betalen. De rechter is van oordeel dat zowel uit de sms-berichten als ook de e-mailberichten in toereikende mate blijkt dat het dakdekkersbedrijf in een eerder stadium de meerwerkfactuur heeft erkend althans de betaling daarvan heeft toegezegd.
(Bron: uitspraak: ECLI:NL:RBLIM:2017:3292).

* Verhuurder is niet gerechtigd om sloten te vervangen bij huurachterstand
De huurder huurt een gestoffeerde studentenkamer. De betaling van de eerste huurmaand en waarborgsom werd door de Sociale Dienst in de vorm van een overbruggingsuitkering aan de verhuurder betaald. Vervolgens heeft de verhuurder de sloten vervangen. De huurder gaat naar de rechter. Volgens het Hof was sprake van een huurachterstand van drie maanden. Dit rechtvaardigt de verhuurder niet op eigen houtje de sloten van het gehuurde te vervangen en het vervolgens weigeren om het gehuurde ter beschikking te stellen. Volgens dwingend recht kan een huurovereenkomst woonruimte niet wegens een tekortkoming van de huurder buitengerechtelijk worden ontbonden door de verhuurder. Ontbinding van de huurovereenkomst kan alleen door de rechter plaatsvinden. Voor zover het vervangen van de sloten zou moeten worden gezien als een tijdelijke opschorting door de verhuurder van de nakoming van zijn verplichting om het gehuurde ter beschikking te stellen, acht het Hof die opschorting niet toelaatbaar.
(Bron: uitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2017:1578)